GİZLİLİK VE GÜVENLİK:

 

www.dtmedya.com'da alışverişleriniz SSL (Secure Socket Layer) sertifikası garantisi altındadır. SSL sertifikasının görevi, kullanıcı bilgisayarı ile sitenin bulunduğu server arasındaki bilgi akışının güvenli olarak yapılmasını sağlamaktır. SSL sertifikası kullanıldığında güvenli olarak çağrılacak sayfa veya siteye HTTPS protokolü ile bağlanılır. Bu sayede ziyaretçi-sunucu arasındaki bilgiler kriptolu olarak paketlenir ve ancak kullanıcı browserı veya sunucu tarafından çözülür. Böylelikle kullanıcı tarafından sunucuya gönderilecek önemli bilgiler, kredi kartı, üye bilgileri vs., sunucuya ulaşıncaya kadar geçeceği network sistemlerinden okunamaz veya alınamaz.

 

SSL nedir?

Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yılında internet üzerinde güvenli veri alışverişi sağlayabilmek amacıyla Netscape Communications Tarafından geliştirilmiştir. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

 

Şahsi bilgilerim güvende mi?

Şahsi bilgileriniz (ad, soyadı, adres, telefon, e-posta vb.) başka kişilere verilmez. Şahsi bilgileriniz reklam ve tanıtım amacıyla herhangi bir kişi ya da kuruma devredilmez.

 

Kredi kartı bilgilerim çalınabilir mi?

256 bit SSL güvenliği olan sitemizde, ödeme işlemlerini yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınma ihtimali yoktur. Ödemelerinizi kartınızın bağlı olduğu bankanın güvenli alışveriş sayfasından yapıyorsunuz. Siparişinizle ilgili göndereceğiniz e-postalarda kredi kartı bilgilerinize asla yer vermeyiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ:

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DT Medya Yayıncılık Reklam Tan. Org. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (“DT Medya” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda korunacaktır.

 

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları:

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları:

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, DT Medya tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

·         Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla.

·         Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla.

Kişisel verileriniz DT Medya dışında hiçbir tarafa aktarılmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca, kanunlar çerçevesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ilgili makamlara izahat vermek zorunda kaldığımızda, şahsınız da bilgilendirilerek açıklanabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tarafınıza ulaştırılması faaliyetleri dışında işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

MADDE 11- İlgili kişinin hakları

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Şirket’e yazılı iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket tarafından belirlenecek tutara göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

İlginiz için teşekkür ederiz.